วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2555

กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2555
เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก